Back to entries

Juliusz Pieniazek

Name: Juliusz Pieniazek

Age: 29

Country: Poland

Glider: ASW-20

Glider registration: TBA

Competition number (CN): TBA

FAI IGC ranking position: 315

FAI IGC profile